Opgemaakt 1 januari 2017 te Rotterdam

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtnemer: Pixeldust (KvK nr. 24384693)
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door opdrachtnemer verrichtte handelingen.

 

 • Door accordering van een overeenkomst met opdrachtnemer verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

 

 • Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst zullen moeten worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

 

 • Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. Bezwaar ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur te voldoen, tenzij opdrachtnemer dit schriftelijk bevestigt.

 

 • Opdrachtnemer garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten kunnen worden verbeterd. Opdrachtnemer kan kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan opdrachtnemer is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

 

 

 • Voor zover de wet dit toestaat zal opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies of schade of kosten van welke aard dan ook (waaronder, zonder beperking, compensatoire, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, verlies van inkomsten of winst, of schade als gevolg van verloren gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van of schade aan eigendom of claims van derden, ongeacht de aanleiding) als gevolg van ontwikkeling van de website of onvermogen deze te gebruiken of de inhoud of werkzaamheid ervan, fouten, omissie, onderbreking, effect, vertraging in werking of overdracht, computervirus, uitval van lijnsysteem, verlies van gegevens, verlies van bestanden, DDOS-aanvallen, verlies van gebruik in verband met de site, al of niet op basis van contract, onrecht, of enige andere wettige theorie, en ongeacht of opdrachtnemer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

 • Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden of invloeden van buiten af, alsmede voor de inhoud van opgeslagen databestanden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd.

 

 • Beide partijen zijn niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door een partij niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

 

 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die jegens opdrachtnemer mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en/ of wettelijke bewaartermijnen.

 

 • De aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

 

Artikel 3 – Betaling

 • Voor alle verschuldigde bedragen zal opdrachtnemer een factuur uitbrengen via email, met een betalingstermijn van 10 dagen. Het niet of niet op tijd ontvangen van een factuur ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichting binnen de gestelde termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op opdrachtnemer te verrekenen met de door opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen.

 

 • Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. Bezwaar ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur te voldoen, tenzij opdrachtnemer dit schriftelijk bevestigt.

 

 • Indien opdrachtgever niet tijdig betaald, is opdrachtgever direct en zonder ingebrekestelling in verzuim en mag opdrachtnemer de wettelijke rente vorderen vanaf de dag dat de betalingsperiode eindigde. Indien opdrachtgever in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer – alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar. Bovendien heeft opdrachtnemer in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer moet maken voor de incasso van haar vorderingen, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

 

 • Opdrachtgever garandeert dat zij volledig bevoegd is deze overeenkomst aan te gaan. Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.

 

Wij zien uit naar een prettige samenwerking.