Algemene Voorwaarden

Opgemaakt 18 oktober 2019 te Rotterdam

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Pixeldust (KvK nr. 24384693)
Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door opdrachtnemer verrichtte handelingen.

Door accordering van een overeenkomst met opdrachtnemer verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst zullen moeten worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Opdrachtnemer garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten kunnen worden verbeterd. Opdrachtnemer kan kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan opdrachtnemer is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

Voor zover de wet dit toestaat zal opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies of schade of kosten van welke aard dan ook (waaronder, zonder beperking, compensatoire, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, verlies van inkomsten of winst, of schade als gevolg van verloren gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van of schade aan eigendom of claims van derden, ongeacht de aanleiding) als gevolg van ontwikkeling van de website of onvermogen deze te gebruiken of de inhoud of werkzaamheid ervan, fouten, omissie, onderbreking, effect, vertraging in werking of overdracht, computervirus, uitval van lijnsysteem, verlies van gegevens, verlies van bestanden, DDOS-aanvallen, verlies van gebruik in verband met de site, al of niet op basis van contract, onrecht, of enige andere wettige theorie, en ongeacht of opdrachtnemer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden of invloeden van buiten af, alsmede voor de inhoud van opgeslagen databestanden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd.

Beide partijen zijn niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door een partij niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die jegens opdrachtnemer mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en/ of wettelijke bewaartermijnen.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 3 – Betaling

Voor alle verschuldigde bedragen zal opdrachtnemer een factuur uitbrengen via email, met een betalingstermijn van 14 dagen. Het niet of niet op tijd ontvangen van een factuur ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichting binnen de gestelde termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op opdrachtnemer te verrekenen met de door opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen.

Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. Bezwaar ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur te voldoen, tenzij opdrachtnemer dit schriftelijk bevestigt.

Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen reageert op een aanvraag om feedback is het gehele geoffreerde bedrag voor het desbetreffende project direct factureerbaar.

Indien opdrachtgever niet tijdig betaald, is opdrachtgever direct en zonder ingebrekestelling in verzuim en mag opdrachtnemer de wettelijke rente vorderen vanaf de dag dat de betalingsperiode eindigde. Indien opdrachtgever in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer – alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar. Bovendien heeft opdrachtnemer in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer moet maken voor de incasso van haar vorderingen, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

Opdrachtgever garandeert dat zij volledig bevoegd is deze overeenkomst aan te gaan. Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.

Artikel 4 – Privacy

Het privacy statement van opdrachtnemer is onderdeel van deze algemene voorwaarden. Het privacy statement is inzichtelijk via: https://www.pixeldust.nl/privacy-policy/

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG-wetgeving op de geleverde website, app of software, zoals: (maar niet beperkt tot) cookie melding, privacy statement en de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 5 – Content, Copyright en Intellectueel Eigendom

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de content op de website, app of software, inclusief teksten, foto’s en video’s.

Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden door copyright claims of boetes opgelegd door derden.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat de content van de website voldoet aan de Nederlandse wetgeving.

Artikel 6 – Verwerkersovereenkomst (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die opdrachtnemer, (hierna genoemd als “Verwerker”), uitvoert ten behoeve
van een wederpartij aan wie zij diensten levert, de opdrachtgever (hierna genoemd als “Verwerkingsverantwoordelijke”).

Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de afspraken tussen Partijen zoals overeengekomen in deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd als “Overeenkomst”) tussen beide partijen.

Doeleinden van verwerking

Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader zoals in de Overeenkomst zijn overeengekomen, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Verplichtingen Verwerker

Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de bedoelde wetgeving.

Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, redelijkerwijs bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s). De tijd die hieraan wordt besteed, wordt door Verwerker bij Verwerkingsverantwoordelijke in rekening gebracht.

Doorgifte van persoonsgegevens

Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is niet toegestaan, mits Verwerkingsverantwoordelijke daar toestemming voor geeft.

Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of welke landen het gaat.

Verdeling van verantwoordelijkheid

De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door
derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de
verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Inschakelen van derden of onderaannemers

Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden en zal op verzoek een lijst van derden (subverwerkers) aanleveren aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerker heeft een (sub)verwerkersovereenkomst met de volgende partijen:

Factuursturen.nl (bekijk verwerkersovereenkomst)
Mailbox: Google Inbox (bekijk verwerkersovereenkomst)
Hosting: Antagonist (bekijk verwerkersovereenkomst)

Beveiliging

Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen
verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Verwerker heeft in ieder geval de maatregelen genomen zoals genoemd in het Beveiligingsprotocol welke als bijlage is aangehecht aan deze Verwerkersovereenkomst.
Verwerker mag het Beveiligingsprotocol op ieder moment eenzijdig aanpassen. Zij zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van aanpassingen.

Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de
aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Meldplicht

Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van
persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of
betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur nadat het lek bij
hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.

Een melding moet altijd worden gedaan, maar alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.

De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest.
Daarnaast behelst de meldplicht:
• de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder
vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in
kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in
kwestie;
• de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of
een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
• de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
• de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in
verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de
maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Afhandeling verzoeken van betrokkenen

In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan
Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

In het kader van geheimhouding en vertrouwelijkheid wordt verwezen naar artikel 3.

Audit

Verwerker geeft hierbij Verwerkingsverantwoordelijke het recht om een audit uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van
naleving van de bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst of Verwerker verstrekt aan Verwerkingsverantwoordelijke een third party-mededeling, waarmee kan worden
aangenomen dat Verwerker overeenkomstig de bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst handelt. Voornoemde naar oordeel van Verwerker.

Deze audit mag eens per jaar plaatsvinden alsook bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.

Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo
tijdig mogelijk ter beschikking stellen.

De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze zoals
Verwerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker.

De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Aansprakelijkheid

In het kader van aansprakelijkheid wordt verwezen naar Artikel 2, met onderstaande aanvullende paragrafen:

Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door
Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding
van Verwerker.

Duur en beëindiging

Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur van de samenwerking tussen de Partijen.

Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle
persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze persoonsgegevens en eventuele kopieën
daarvan verwijderen en/of vernietigen. Voornoemde met uitzondering van de persoonsgegevens waarvan Verwerker deze moet bewaren teneinde de wettelijke
(bewaar)verplichtingen na te komen.

Verwerker is gerechtigd deze Verwerkersovereenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal minimaal drie maanden van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan
Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag opzeggen tegen het einde van deze drie maanden indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen. Anders
worden de wijzigingen geacht te zijn goedgekeurd door Verwerkingsverantwoordelijke.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het
arrondissement waarin Verwerker gevestigd is.

Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

De Verwerker gaat niet na op klantomgevingen welke (persoons)gegevens verwerkt worden.
Daarom gaat de Verwerker er standaard vanuit dat zij verwerker zijn van de categorie standaard persoonsgegevens (zoals naam, adres, etc.) en heeft daar de standaard beheersmaatregelen voor doorgevoerd. Indien de Verwerkingsverantwoordelijke de categorie bijzondere persoonsgegevens (zoals burgerservicenummer, ras/ ethische afkomst, gezondheidsgegevens, geloofs-/ levensovertuiging,“afwijkende” geaardheid, politieke voorkeur/ -opvatting, seksuele geaardheid/ -gedrag, lidmaatschap vakbond, juridische gegevens, genetische-/ biometrische gegevens) laat verwerken door de Verwerker en daar specifieke beheersmaatregelen aan stelt, dient dit specifiek door de verwerkingsverantwoordelijke gemeld te worden aan de Verwerker. Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.

Bijlage 2: Beveiligingsprotocol (standaard beheersmaatregelen)

Het beveiligingsprotocol heeft als doel om te informeren over de, door de Verwerker, genomen organisatorische-, technische maatregelen om de beveiliging van de persoonsgegevens te
waarborgen. De maatregelen zijn algemeen beschreven, omdat een specifieke beschrijving van de maatregelen een groot risico kan zijn voor de bescherming van de maatregelen.

Organisatorische maatregelen:
Enkele organisatorische maatregelen die door de Verwerker genomen zijn, zijn:

  • bewustzijn van de Verwerker
  • kennis en competentie van de Verwerker
  • procedures en instructies

Technische maatregelen:
Enkele technische maatregelen die door de Verwerker genomen zijn, zijn:

  • digitale beveiliging van systemen en applicaties
  • hard- en software maatregelen
  • update maatregelen
  • virusscans
  • firewalls

Mocht de Verwerkingsverantwoordelijke aanvullende specifieke beheersmaatregelen
verlangen dan verwijzen we graag naar bijlage 1 Specificatie persoonsgegevens en
betrokkenen.


Wij zien uit naar een prettige samenwerking.